Pracownik socjalny

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o. ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy:
na stanowisku PRACOWNIKA SOCJALNEGO wykonującego pracę w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie z wykształceniem pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art.156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1508) wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów.
wymiar pracy: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę

Oferty proszę przesyłać na adres: biuro@scol.warszawa.pl

 

Pracownik w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o.
ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie
zatrudni na pełny etat
Umowa na czas nieobecności pracownika tj. do dnia 30 października 2023 r.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie lub wyższe w obszarze nauk: ekonomia, prawo lub administracja,
2. doświadczenie zawodowe dla wykształcenia wyższego: co najmniej 3 lata pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi oraz zawieraniem umów natomiast dla wykształcenia średniego: co najmniej 5 lat pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi oraz zawieraniem umów,
Wymagania dodatkowe:
1. w zakresie umiejętności zawodowych:
1) praktyczna znajomość przepisów prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. umów, ustawy Prawo zamówień publicznych z jej zmianami i ustawy o Finansach publicznych,
2) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu biurowego MS Office,
2. w zakresie predyspozycji osobowościowych:
1) odpowiedzialność,
2) samodzielność,
3) rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
4) zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym,
5) zdolność analitycznego myślenia,
6) odporność na stres.
Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych:
1. weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in.: sprawdzanie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez komórki organizacyjne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
2. przygotowywanie, na podstawie wniosków komórek organizacyjnych, projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego wraz z załącznikami oraz uzyskiwanie akceptacji Zarządu w tym zakresie,
3. przygotowywanie treści ogłoszeń o zamówieniu oraz umieszczanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego oraz nadzorowanie ich opublikowania,
4. przekazywanie Wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproszeń do składania ofert,
5. pisemne udzielanie wyjaśnień Wykonawcom dotyczących materiałów przetargowych,
6. udział w pracach Komisji przetargowej zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej,
7. dokumentowanie postępowań poprzez prowadzenie protokołów postępowania i innych załączników do protokołu, zawiadamianie Wykonawców o wynikach postępowania, zamieszczanie ogłoszeń o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Spółki oraz zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
8. prowadzenie spraw związanych z odwołaniami,
9. zwrot wadium po zawarciu umowy,
10. uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umów w trybie z wolnej ręki,
11. przygotowywanie, na podstawie wniosków komórek organizacyjnych, projektów umów w sprawach, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
12. przygotowanie umów do podpisu przez Zarząd i Wykonawców oraz sprawdzenie umów wraz z załącznikami pod względem ich zgodności ze wzorem i ofertą,
13. sprawdzenie poprawności i zgodności zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
14. weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym m.in.: sprawdzanie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez komórki organizacyjne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
15. przygotowywanie aneksów do umów,
16. prowadzenie ewidencji i rejestru zamówień publicznych i zawartych umów,
17. prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych spraw,
18. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

Oferty proszę przesyłać na adres: k.wojtaszewska@scol.warszawa.pl

Ułatwienie dostępu