ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

Do Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. na pobyt w ramach zawartej umowy z NFZ przyjmowani są pacjenci zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze realizuje świadczenia zdrowotne dla pacjentów z całej Polski.

Dokumenty należy składać w ZOL przy:

 • ulicy Szubińskiej 4 we wtorki, środy i czwartki w godz. 9.00-13.00
 • ulicy Mehoffera 72/74 w czwartek w godz. 11.00 -15.00
 • ulicy Olchy 8 we wtorki w godz. 9.00-14.00
 • za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta:

- Ksero dowodu osobistego oraz legitymacji emeryta/rencisty
- Decyzja o rewaloryzacji emerytury / decyzja o zasiłku stałym
- Dokumentacja medyczna z 2 ostatnich lat
Informacje szczegółowe w sprawie funkcjonowania Zakładu - Regulamin warunków przyjęcia i udzielania świadczeń w SCOL
Załącznik nr 1 - Wniosek
Załącznik nr 2 - Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 3 - Skierowanie
Załącznik nr 4 - Skala Barthell
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o odpłatności

Do zakładu nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (w szczególności od alkoholu).

WSPÓŁPRACA Z NFZ

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o. ma podpisaną umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. W ramach zawartej umowy z NFZ pacjent przebywający w Zakładzie SCOL ma zagwarantowane:

 • świadczenia udzielane przez lekarza;

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;

 • świadczenia psychologa;

 • terapię zajęciową;

 • leczenie farmakologiczne;

 • leczenie dietetyczne;

 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia* wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych;

 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

AKTY PRAWNE

Najważniejsze akty prawne w opiece długoterminowej

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731).
3. Zarządzenie Nr 60/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ: http://www.nfz.gov.pl

TERAPIA ZAJĘCIOWA

W Zakładach Spółki zatrudnieni są terapeuci zajęciowi, których zadaniem jest usprawnianie pacjentów za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy do aktywnego spędzania czasu oraz do nawiązywania kontaktów między sobą i personelem.  Zajęcia prowadzone są na każdym z oddziałów w formie grupowej i indywidualnej.  Dodatkowo w ramach terapii zajęciowej organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, jubileusze, koncerty, ogniska, spotkania z wybitnymi i ciekawymi ludźmi.

PSYCHOLOGIA I LOGOPEDIA

Zadaniem zespołu psychologów pracujących w Spółce jest udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom, wspomaganie budowania motywacji do aktywnego uczestniczenia w życiu. Zespół, przy aktywnym udziale rodziny, wspomaga procesy psychicznej adaptacji pacjenta do nowych warunków życia oraz swojej niepełnosprawności. W czasie zajęć grupowych dążymy do rozwijania i utrzymywania funkcji poznawczych. Dokonujemy ocen funkcjonowania poznawczego pacjentów w celu wsparcia w doborze odpowiednich działań, które są niezbędne do efektywnego usprawniania osoby chorej. Psycholodzy nie tylko świadczą pomoc psychologiczną dla pacjentów, ale także udzielają wsparcia i porad pracownikom oraz rodzinom i opiekunom chorych.

REHABILITACJA

W Zakładach prowadzona jest rehabilitacja o zróżnicowanym charakterze. Jest ona dostosowana do rodzaju jednostki chorobowej i stanu funkcjonalnego pacjenta. Pacjenci poddawani są ocenie fizjoterapeutycznej. Rehabilitanci przy współpracy z lekarzami prowadzącymi, na podstawie wyników uzyskanych w testach, decydują o formie usprawniania. Tak by wykorzystanie możliwości terapeutycznych umożliwiało szybkie i nieinwazyjne postępowanie usprawniające oraz ograniczało okres niepełnosprawności.

Stosujemy rehabilitację indywidualną mającą za zadanie zmniejszyć daną dysfunkcję bądź też zahamować jej skutki uboczne tj. m.in przykurcze, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe. Pacjenci mogą także korzystać z rehabilitacji grupowej na sali gimnastycznej, gdzie są zapewnione możliwości pracy na różnych przyrządach.

DIETA

Rodzaje diet oferowanych na podstawie zlecenia lekarskiego:  dieta podstawowa,  dieta lekkostrawna oraz lekkostrawna modyfikowana,  bogato białkowa, niskokaloryczna, bezmleczna,  przecierana.

Niektórzy pacjenci zgodnie ze zleceniem lekarskim otrzymują tzw. dietę przemysłową są to gotowe odżywki wykorzystywane w żywieniu dojelitowym.  W niedzielę i święta jadłospis jest wyjątkowo urozmaicony z włączeniem tradycyjnych potraw świątecznych i okazjonalnych, a na deser podajemy ciasta własnego wypieku.  W ciepłe dni, gdy w Zakładach organizowane są ogniska na świeżym powietrzu, podawane są pieczone kiełbaski, kaszanka etc.

Ułatwienie dostępu