ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

Do przyjęcia kwalifikujemy osoby, które mają ukończony proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Pomocą w ocenie stanu zdrowia i samodzielności Pacjentów jest tak zwana skala Barthel. Osoby, które otrzymują 40 punktów lub mniej powinny mieć zapewnioną opiekę całodobową. Na ocenę skali Barthel składa się dziesięć czynności z życia codziennego. Każda z nich dokładnie określa w jakim stopniu i czy w ogóle pacjent jest w stanie wykonywać je samodzielnie. Za każdą z nich otrzymuje punktację. Im więcej punktów przyznanych tym większa samodzielność w danym obszarze.

Parametry do oceny w Skali Barthel:

 1. Samodzielne odżywianie
 2. Siadanie i przemieszczanie się pomiędzy łóżkiem i krzesłem
 3. Możliwość utrzymania higieny osobistej
 4. Sprawność w korzystaniu z toalety
 5. Kąpiel
 6. Pokonywanie dystansów po płaskiej powierzchni
 7. Korzystanie ze schodów
 8. Ubieranie się
 9. Trzymanie stolca

Link do oceny skali Barthel: Załącznik - Skala Barthel

Zgodę na przyjęcie do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego powinien wyrazić Pacjent lub jego opiekun prawny. Kiedy stan zdrowia nie pozwala
na świadome wyrażenie zgody lub nie ma wyznaczonego opiekuna prawnego przyjęcie odbywa się na podstawie decyzji sądu opiekuńczego.

Decyzję o przyjęciu Pacjenta do placówki SCOL każdorazowo podejmuje Komisja
ds. Przyjmowania Pacjentów na podstawie dostarczonej dokumentacji.

Przeciwskazaniem do umieszczenia Podopiecznego w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym jest aktywna choroba nowotworowa, ostra faza chorób psychicznych i choroby alkoholowej, uzależnienia.

Podopieczny ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczna odpłatność równa jest kwocie 250% najniższej emerytury, ale nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu Pacjenta.

Do Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. na pobyt w ramach zawartej umowy z NFZ przyjmowani są pacjenci zgodnie z regulacjami zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze realizuje świadczenia zdrowotne dla pacjentów
z całej Polski.

O skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wystąpić:

 • pacjent
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta
 • zakład opieki zdrowotnej
 • inna osoba

Wniosek o wydanie skierowania do zakładu składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np.: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz prowadzący podczas hospitalizacji) wraz z formularzem wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczeniem lekarskim oraz z kartą oceny skali Barthel (oba formularze wypełnia lekarz i pielęgniarka podczas składania wniosku o skierowanie do zakładu).

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta:

 • Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
 • Ocena skali Barthel (karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego)
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, decyzja o zasiłku pielęgnacyjnym, alimenty, zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy RMUA)
 • Zgodę pacjenta na potrącanie opłaty za pobyt w ZOL

Prosimy również o przygotowanie:

 • Ksero dowodu osobistego oraz legitymacji emeryta/rencisty,
 • Decyzji o rewaloryzacji emerytury,
 • Dokumentacji medycznej w celu kontynuacji leczenia.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Wniosek
Załącznik nr 2 - Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 3 - Skierowanie
Załącznik nr 4 - Skala Barthel
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o odpłatności

Dokumenty należy składać w ZOL przy:

 • ulicy Szubińskiej 4 we wtorki, środy i czwartki w godz. 9.00-13.00
 • ulicy Mehoffera 72/74 w czwartek w godz. 11.00 -15.00
 • ulicy Olchy 8 we wtorki w godz. 9.00-14.00
 • za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej: socjalne@scol.warszawa.pl

Regulamin warunków przyjęcia do SCOL:
Informacje szczegółowe w sprawie funkcjonowania Zakładu - Regulamin warunków przyjęcia i udzielania świadczeń w SCOL

WSPÓŁPRACA Z NFZ:

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o. podpisało umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach tejże umowy
z NFZ Pacjent przebywający w Zakładzie SCOL ma zagwarantowane:

 • świadczenia udzielane przez lekarza;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1
  do rozporządzenia* wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
  i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

AKTY PRAWNE

Najważniejsze akty prawne w opiece długoterminowej

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731).
  3. Zarządzenie Nr 55/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  6. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ: http://www.nfz.gov.pl

TERAPIA ZAJĘCIOWA:

Jest to forma fizycznej rehabilitacji Pacjenta polegająca na angażowaniu
go w różne zajęcia psychoruchowe. Podczas terapii zajęciowej wdrażane
są ćwiczenia, które działają na sprawność fizyczną oraz samopoczucie. Dbają
o rozrywkę jak i rozwój intelektualny. Pacjent pod okiem specjalisty ćwiczy poruszanie się oraz radzenie sobie z czynnościami dnia codziennego
co pozwala usamodzielnić się. Zajęcia prowadzone są na każdym z oddziałów
w formie grupowej oraz indywidualnej.  Dodatkowo w ramach terapii zajęciowej organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, jubileusze, koncerty, ogniska, spotkania z wybitnymi i ciekawymi ludźmi.

PSYCHOLOGIA I LOGOPEDIA

Zadaniem zespołu psychologów pracujących w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym jest udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom, wspomaganie budowania motywacji do aktywnego uczestniczenia w życiu. Zespół, przy udziale rodziny, wspomaga procesy psychicznej adaptacji pacjenta do nowych warunków życia oraz swojej niepełnosprawności. W czasie zajęć grupowych dążymy do rozwijania
i utrzymywania funkcji poznawczych. Dokonujemy ocen funkcjonowania poznawczego pacjentów w celu wsparcia w doborze odpowiednich działań, które są niezbędne do efektywnego usprawniania osoby chorej. Psycholodzy nie tylko świadczą pomoc psychologiczną dla pacjentów, ale także udzielają wsparcia i porad rodzinom
i opiekunom chorych oraz pracownikom.

Terapia logopedyczna jest ważnym czynnikiem w procesie rehabilitacji. Koncentruje się na utrzymaniu bądź odbudowie funkcji poznawczych oraz przywróceniu funkcji językowych i komunikacyjnych. Logopeda dopiera terapię indywidualnie do potrzeb Pacjenta.

REHABILITACJA

W placówkach prowadzona jest rehabilitacja o zróżnicowanym charakterze. Jest ona dostosowana do stanu zdrowia i sprawności pacjentów. Rehabilitanci przy współpracy z lekarzami prowadzącymi, na podstawie wyników badań, decydują o formie ćwiczeń
i zabiegów, tak aby możliwości terapeutyczne umożliwiały szybkie i nieinwazyjne usprawnienie oraz znacznie skracało okres niepełnosprawności.

Stosujemy rehabilitację indywidualną mającą za zadanie zmniejszyć daną dysfunkcję bądź też zahamować jej skutki uboczne jak na przykład przykurcze, wzmożone
lub obniżone napięcie mięśniowe. Nasi Pacjenci mogą także korzystać z rehabilitacji grupowej na sali gimnastycznej wyposażonej w różne przyrządy.

PRACOWNICY SOCJALNI

Pracownicy socjalni zajmują się udzielaniem kompleksowych informacji na temat procesu kwalifikacji do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – informują o wymaganych dokumentach czy czasie oczekiwania. Przyjmuje także wszelkie wnioski o udzielenie informacji o pobycie czy stanie zdrowia.

Dodatkowo w ramach pobytu pacjenta na oddziale pracownicy socjalni korespondują z organami administracji ( ZUS, KRUS i inne organy emerytalno-rentowe), a także ściśle współpracują z Prokuraturą oraz Sądami. Dodatkowo pomagają w przygotowaniu dokumentacji w celu uzyskania lub przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności.
W sytuacji gdy pacjent jest całkowicie samotny pracownicy socjalni pomagają
w załatwianiu m.in spraw administracyjnych czy realizują drobne zakupy.

DIETA

Rodzaj diety jest indywidualnie dostosowywany na podstawie zaleceń lekarskich
w oparciu o stan zdrowia Pacjenta. Niektórzy pacjenci zgodnie z tymi wytycznymi otrzymują tzw. dietę przemysłową czyli gotowe odżywki wykorzystywane w żywieniu dojelitowym. 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze przygotowuje wszystkie posiłki na miejscu. W niedzielę i święta jadłospis jest urozmaicany o tradycyjne potrawy świąteczne
i okazjonalne, na deser podawane są ciasta i desery własnego wypieku.

OPIEKA DUSZPASTRESKA

Pacjent ma możliwość uczestnictwa w nabożeństwach oraz rozmowy z kapelanem.