„Deklaracja dostępności”

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).


Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.scol.warszawa.pl.

 

Data pierwszej publikacji strony internetowej 2017.12.04

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony 2018.01.10

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.scol.warszawa.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z dostępnością strony internetowej www.scol.warszawa.pl jest  Małgorzata Pawińska, Koordynator Terapii Zajęciowej,

e-mail: dostepnosc@scol.warszawa.pl, telefon (22) 811 06 88 w 176. Tą samą drogą można składać wnioski żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) oraz określić na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby optymalny dla zgłaszającego.

Procedura wnioskowo – skargowa

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu ma każdy użytkownik strony internetowej. Żądanie może dotyczyć także udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu zamieszczonego bez audiodeskrypcji itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w tej sprawie. Po wyczerpaniu powyższej procedury żądającemu przysługuje prawo złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o 03-131 Warszawa ul. Józefa Mehoffera 72/74

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze usytuowane jest u zbiegu ulic Modlińskiej i Mehoffera.

Wejście da Zakładu od ul. Mehoffera przez bramę główną. Po wejściu na teren po prawej stronie znajduje się budka strażnicza, będąca jednocześnie Punktem Informacji. Za pośrednictwem pracownika pełniącego dyżur można przywołać osobę, z którą chcemy się skontaktować lub skorzystać z telefonu.

SCOL to kompleks budynków, w którym znajduje się budynek administracji, oraz dwa budynki jedno- i dwupiętrowe  i dwa pawilony parterowe mieszczące oddziały. W trakcie budowy jest dwupiętrowy budynek przeznaczony na ZOL.

Budynek administracji położony jest najbliżej wejścia za budką strażniczą. Wejście do budynku po schodach, brak windy i podjazdu. Brak toalety dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych. Przed budynkiem z powodu trwającej budowy nie ma miejsc parkingowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia w dostępie osób z niepełnosprawnością:

– brak platform dla osób poruszających się na wózkach, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,

–  w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a., ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w oddziałach:

– piętrowy, nowy budynek posiada windy wyposażone w informacje głosową i system Braille’a.,

– podjazdy dla wózków,

– toalety dla osób niepełnosprawnych,

– korytarze wyposażone w poręcze,

– przed budynkami są parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,

– możliwość wejścia do budynku administracji z psem asystującym.

Wkrótce zostanie uruchomiony dla pacjentów i osób odwiedzających dostęp do platformy Polskiego Języka Migowego (tłumacz on-line),

Placówka jest stale modernizowana i rozbudowywana, uwzględniając braki w dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 04-837 Warszawa, ul. Olchy 8

Do budynku prowadzą dwa wejścia : główne od ul. Olchy, do którego prowadzą schody, oraz tylne, przy którym znajduje się pochylnia dla wózków.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, zaraz za korytarzem prowadzącym do pokojów administracyjnych, lub po prawej stronie  wchodząc wejściem od tyłu i wyjeżdżając windą na poziom 0 (winda znajduje się po lewej stronie od wejścia)

Budynek posiada windę zapewniającą dostęp do wszystkich sal pobytu pacjentów. Jedynie na najwyższą kondygnacje do pokoju lekarzy i kierownika głównego zakładu należy udać się schodami.

Utrudnienia w dostępie osób z niepełnosprawnością:

– przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z  niepełnosprawnościami,

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych,

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  Braille’a., ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, dostępny jest tłumacz on-line

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– toaleta dla osób niepełnosprawnych (na pierwszym piętrze),

– podjazdy dla wózków,

 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zakład Opiekuńczo -Leczniczy 01-958 Warszawa, ul. Szubińska 4

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście jest dostępne schodami lub podjazdem dla wózków. Recepcja znajduje się naprzeciwko głównego wejścia. Na parterze mieści się część administracyjna. Hol i korytarze dostosowane do osób poruszających się na wózkach.

Utrudnienia w dostępie osób z niepełnosprawnością:

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych,

– przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  Braille’a., ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

– na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, dostępny jest tłumacz on-line,

 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich,
 • szerokość korytarzy dostosowana do osób poruszających się na wózkach,
 • szerokie drzwi wejściowe,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.