REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW
STOŁECZNEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W WARSZAWIE

 

  1. Odwiedziny pacjentów w SCOL Sp. z o. o. odbywają się codziennie:
  • w poniedziałki, środy i piątki godzinach 14:00-17:00,
  • we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-13:00,
  • w soboty w godzinach 10:00 -13:00 oraz 14:00- 17:00,
  • w niedziele w godzinach 14:00 – 17:00.
  2. Odwiedziny koordynowane są przez pielęgniarkę oddziałową i odbywają się w pokojach pacjentów oraz przestrzeniach wspólnych oddziału, np. świetlicy.
  3. Jednoczasowo u pacjenta przebywającego w pokoju może przebywać jedna osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby. W przestrzeniach wspólnych dopuszcza się jednoczasową obecność maksymalnie czterech osób odwiedzających (po jednej u każdego pacjenta).
  4. Pacjentów mogą odwiedzać wyłącznie osoby zdrowe, czyste i schludnie ubrane. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom mogącym potencjalnie stanowić zagrożenie sanitarne oraz znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych.
  5. Osoby odwiedzające są obowiązane do wykonania dezynfekcji rąk dostępnym w SCOL alkoholowym preparatem do dezynfekcji na początku oraz na koniec wizyty.
  6. Odwiedzający nie mogą zakłócać harmonogramu pracy personelu, przemieszczać się do pomieszczeń medycznych, gospodarczych i technicznych oddziału. Odwiedziny nie mogą odbywać się podczas posiłków.
  7. Odwiedzający są bezwzględnie zobowiązani poinformować pielęgniarkę lub opiekuna o pozostawionych pacjentowi przedmiotach oraz artykułach spożywczych.
  8. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
  • doposażania pokoju, w którym przebywa pacjent w meble, zegary, obrazy i inne ozdoby do zawieszania na ścianach oraz w sprzęt RTV/AGD (z wyjątkiem telewizora, na którego wniesienie i instalację należy uzyskać pozwolenie Zarządu SCOL)
  • dostarczania chorym artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia i przeterminowanych oraz szybko psujących się – artykuły te mogą zostać zutylizowane,
  • leków i środków zaopatrzenia medycznego, które nie zostały zaordynowane przez lekarza prowadzącego,
  • przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
  • wprowadzania na teren SCOL zwierząt,
  • zachowań mogących wprowadzić pacjenta w stan lęku i niepokoju.
  9. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osoby (osób) przez niego wskazanej (wskazanych).
  10. Odwiedzający powinien zachowywać się w czasie swego pobytu w SCOL kulturalnie w stosunku do personelu i innych pacjentów, nie zakłócać porządku i procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu.
  11. Osoby, które nie stosują się do wskazówek personelu, lub jakkolwiek naruszają dobra osobiste pacjentów zostaną poproszone o opuszczenie terenu SCOL.
  12. SCOL zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wstrzymania odwiedzin ze względów epidemiologicznych z jednoczesnym zachowaniem możliwości podtrzymania bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub internetu.
  13. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana zapoznać się i przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu. W sytuacjach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje kierownik zakładu.