OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowny Pacjencie,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem Twoich danych jest Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. w Warszawie
z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74 (dalej SCOL).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e‑mail: iod@scol.warszawa.pl

SCOL gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Podstawowym celem SCOL jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Dane osobowe pozyskujemy najczęściej bezpośrednio od pacjenta lub od innych placówek medycznych
w ramach konieczności zapewnienia ciągłości leczenia.

Do objęcia opieką medyczną potrzebny jest nam następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Powyższe dane są nam również niezbędne aby zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Możemy również poprosić o podanie Twojego adresu e-mail oraz numeru telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną i służą ułatwieniu kontaktu z Tobą.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której znajdują się wszelkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności o Twoim stanie zdrowia. Mogą się w niej znaleźć informacje m.in. o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych, jeżeli dane te są niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim jak również podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie).

Tworzenie, prowadzenie oraz przechowywanie Twojej dokumentacji medycznej, do czego jesteśmy zobowiązani jako podmiot leczniczy.

Realizacja Twojego prawa jako naszego pacjenta, np. odbieranie i przechowywanie Twoich oświadczeń,
w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

W pewnych okolicznościach Twoje dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa następującym kategoriom odbiorców:

Innym podmiotom leczniczym, w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej
w placówkach współpracujących z SCOL.

Podmiotom wymienionym w przepisach prawa (w szczególności organom władzy publicznej, sądom, prokuraturom, instytucjom kontrolnym).

Dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą firmą (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych lub sprzętu diagnostycznego).

Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń
(w szczególności kancelariom prawnym, audytorom zewnętrznym, firmom windykacyjnym).

Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom. Przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o umowy pomiędzy SCOL a tymi podmiotami, zawierającymi stosowne klauzule ochrony danych.

Jako placówka medyczna, mamy obowiązek przechowywania Twojej dokumentacji medycznej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz ułatwi potencjalny kontakt z Tobą.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w ramach obowiązujących przepisów prawa. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień.

Masz prawo do skorzystania z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, od dnia złożenia wniosku przez osobę, której dane dotyczą, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych. Dodatkowe informacje uzyskasz w sekretariacie placówki, na stronie internetowej SCOL lub pod adresem e-mail: iod@scol.warszawa.pl

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.