WŁAŚCICIEL

Właścicielem Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa. Spółka powstała na podstawie Zarządzenia Nr 3964/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder SPZOZ (KRS 0000033556), Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000081493) oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000265513) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia projektu aktu przekształcenia.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze skupione w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Do Zakładów Spółki pacjenci przyjmowani są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012r. poz. 731).

Świadczenia zdrowotne, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych gwarantowane w ramach opieki długoterminowej udzielane są osobom, które w ocenie skalą Barthel otrzymały 40 pkt. lub mniej i są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. (Dz. U. nr 2013, poz. 1480).

Koszty wyżywienia i zakwaterowania tj. 70 proc. dochodu ponoszą pacjenci, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr.164.poz 1027 z póź. zm).

AKTY PRAWNE

Najważniejsze akty prawne w opiece długoterminowej

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731).
3. Zarządzenie Nr 60/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ: http://www.nfz.gov.pl

ZARZĄD

Barbara Misińska – Prezes Zarządu,

Zbigniew Trzeciak – Członek Zarządu.

Tomasz Adam Bujak - Członek Zarządu.

POLITYKA JAKOŚCI

Misja Centrum: Naszym celem jest profesjonalna opieka długoterminowa.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. Naszym celem jest również dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu organizacyjnego
i technicznego, który pozwoli na zapewnienie oraz utrzymanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa informacji.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 1. Zapewnienie wysokiego poziomu leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 2. Indywidualne podejście do pacjenta i jego bliskich, rozpoznawanie oczekiwań pacjenta
  i rozwiązywanie jego problemów.
 3. Podnoszenie komfortu pobytu pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o..
 4. Stwarzanie pracownikom Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. właściwych warunków pracy i podnoszenia kwalifikacji.
 5. Skuteczne zarządzanie między innymi przez:
 • efektywne, rzetelne i oszczędne gospodarowanie zasobami,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej,
 • doskonalenie organizacji pracy,
 • właściwą realizację umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, innymi płatnikami
  i utrzymanie płynności finansowej,
 • dbanie o wizerunek Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.,
 • cykliczne badanie potrzeb i poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników.
 1. Dbałość o otoczenie i środowisko naturalne.
 2. Spełnianie wymagań prawnych oraz innych wymagań wynikających z realizowanych umów.
 3. Postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie bezpieczeństwa informacji
  i innymi wymaganiami oraz wewnętrznymi regułami SCOL Sp z o.o.
 4. Upowszechnianie w całej Spółce świadomości dotyczącej wymagań Klienta, bezpieczeństwa danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa danych powierzonych nam przez klientów.
 6. Stałe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001 oraz ISO 27001 poprzez monitorowanie procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy, analizę ryzyka, zapobieganie nieprawidłowościom i eliminowanie na bieżąco zidentyfikowanych niedociągnięć.
 1.  

FUNDUSZE UNIJNE

W SCOL realizowany jest projekt pt.:

INFORMATYZACJA STOŁECZNEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO WRAZ Z URUCHOMIENIEM E-USŁUG

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ II ,,WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA”  DZIAŁANIA 2.1 ,,E-USŁUGI”  PODDZIAŁANIA 2.1.1 ,,E-USŁUGI

DLA MAZOWSZA”  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  NA LATA 2014-2020

Cel główny – Informatyzacja SCOL Sp. z o.o. oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów.

W ramach projektu wykonane zostaną sieci teleinformatyczne, zakupiony zostanie sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie dedykowane SCOL. Uruchomionych zostanie 6 e-usług: Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Informacja o stanie zdrowia pacjenta, E-kolejka, E-wniosek, E-apteka, E-serwis diagnostyczny. Projektem zostaną objęte 3 placówki SCOL na terenie Warszawy: przy ul. Mehoffera 72/74, ul. Olchy 8 oraz ul. Szubińskiej 4.

Zakres - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e- zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym)

Całkowita wartość realizowanego projektu – 4 144 485,00 PLN

Środki wspólnotowe – 3 315 588,00 PLN

Wkład własny – 828 897,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR – 80 proc.

Okres realizacji projektu – od 01.10.2015 r. do 31.12.2017 r.

Beneficjent – Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Projekt utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Celem projektu jest organizacja od podstaw Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder w Warszawie ul. Mehoffera 72/74. Jest to nowa forma dziennej opieki nad osobami starszymi. Zwiększa dostępność do ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej i wpłynie na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych. DDOM zapewni leczenie, opiekę oraz rehabilitację i terapię zajęciową osób starszych i niesamodzielnych, a także przygotuje rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki w domu.

Budżet projektu ogółem wynosi 1 926 212,05 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 93 proc. tj. 1 857 850,30 zł (80 proc. UE+13 proc BP). Wkład UE wynosi 1 598 888,24 zł. Wkład własny SCOL wynosi 7 proc.

Rozpoczęcie funkcjonowania DDOM od 1 lipca 2019 roku.

<

INFORMACJA O GRANCIE

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. informuje o otrzymaniu grantu,

zgodnie z umową (nr: COVID.19.07.127) o powierzenie grantu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim a Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o. (Grantobiorcą),

z tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20 pn.: ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;

 

Łączna wartość grantu wynosi: 1 774 144,70 zł i jest finansowana ze źródeł:

   • ze środków europejskich 84,17% wydatkowanych Projektu
   • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Okres realizacji Projektu przez NFZ trwa od 1 maja 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 znajdują się na www.mazowia.eu

Ułatwienie dostępu