WŁAŚCICIEL

Właścicielem Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa. Spółka powstała na podstawie Zarządzenia Nr 3964/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder SPZOZ (KRS 0000033556), Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000081493) oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000265513) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia projektu aktu przekształcenia.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze skupione w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Do Zakładów Spółki pacjenci przyjmowani są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012r. poz. 731).

Świadczenia zdrowotne, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych gwarantowane w ramach opieki długoterminowej udzielane są osobom, które w ocenie skalą Barthel otrzymały 40 pkt. lub mniej i są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. (Dz. U. nr 2013, poz. 1480).

Koszty wyżywienia i zakwaterowania tj. 70 proc. dochodu ponoszą pacjenci, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr.164.poz 1027 z póź. zm).

AKTY PRAWNE

Najważniejsze akty prawne w opiece długoterminowej

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731).
3. Zarządzenie Nr 60/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ: http://www.nfz.gov.pl

ZARZĄD

Barbara Misińska – Prezes Zarządu, 

Zbigniew Trzeciak – Członek Zarządu.

Tomasz Adam Bujak - Członek Zarządu.

POLITYKA JAKOŚCI

Misja Centrum: Naszym celem jest profesjonalna opieka długoterminowa.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 1. Zapewnienie wysokiego poziomu leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

 2. Indywidualne podejście do pacjenta i jego bliskich, rozpoznawanie oczekiwań pacjenta
  i rozwiązywanie jego problemów.

 3. Podnoszenie komfortu pobytu pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.

 4. Stwarzanie pracownikom Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. właściwych warunków pracy i podnoszenia kwalifikacji.

 5. Skuteczne zarządzanie między innymi przez:

  • efektywne, rzetelne i oszczędne gospodarowanie zasobami,

  • doskonalenie komunikacji wewnętrznej,

  • doskonalenie organizacji pracy,

  • właściwą realizację umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, innymi płatnikami
   i utrzymanie płynności finansowej,

  • dbanie o wizerunek Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.,

  • cykliczne badanie potrzeb i poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników.

 6. Dbałość o otoczenie i środowisko naturalne.

 7. Spełnianie wymagań prawnych oraz innych wymagań wynikających z realizowanych umów.

 8. Stałe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001 poprzez monitorowanie procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy, analizę ryzyka, zapobieganie nieprawidłowościom i eliminowanie na bieżąco zidentyfikowanych niedociągnięć.

Dokument „Polityka Jakości”

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Odwiedziny u osób przebywających w Zakładzie mogą odbywać się codziennie, w wyznaczonych godzinach tj. od 9.00 do 18.00.

 2. W przypadku pacjentów chodzących wizyty w świetlicy mogą być przedłużone do godziny 21.00. W wyjątkowych przypadkach u pacjentów w stanie zagrożenia życia, za zgodą Kierownika Zakładu lub lekarza dyżurnego wizyta może trwać przez całą dobę.

 3. Wizyty urzędowe (również przedstawicieli mediów) w Zakładach Spółki odbywać się mogą w godz. 11.00 – 14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Spółki lub Kierownikiem Zakładu.

 4. Zarząd Spółki lub Kierownik Zakładu może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Odnośna informacja będzie wywieszone przy wejściu do Zakładu lub oddziału.

 5. Odwiedziny u pacjenta muszą być odnotowane u pracownika ochrony przy wejściu na teren Zakładu i zgłoszone do pielęgniarki dyżurnej w oddziale.

 6. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 7. Osoby chorujące na choroby zakaźne lub infekcje dróg oddechowych nie powinny odwiedzać pacjenta w Zakładzie.

 8. Odwiedzający ma obowiązek pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni lub miejscu do tego wyznaczonym.

 9. Osoby odwiedzające są obowiązane podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu Zakładu.

 10. Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym.

 11. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu Zakładu, mogą zostać wyproszone poza Zakład i pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.

 12. Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich i podczas wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych;

 • przebywania w salach innych pacjentów oraz w pomieszczeniach zabiegowych i gospodarczych;

 • zakłócania spokoju pacjentom i toku pracy oddziału;

 • przynoszenia pacjentowi leków bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym;

 • dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych;

 • dostarczania pacjentowi artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza;

 • dotykania wszelkich urządzeń medycznych;

 • fotografowania, filmowania i nagrywania na terenie Zakładu.

Dokument „Regulamin dla osób odwiedzających”

FUNDUSZE UNIJNE

W SCOL realizowany jest projekt pt.:

INFORMATYZACJA STOŁECZNEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO WRAZ Z URUCHOMIENIEM E-USŁUG

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ II ,,WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA”  DZIAŁANIA 2.1 ,,E-USŁUGI”  PODDZIAŁANIA 2.1.1 ,,E-USŁUGI

DLA MAZOWSZA”  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  NA LATA 2014-2020

Cel główny – Informatyzacja SCOL Sp. z o.o. oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów.

W ramach projektu wykonane zostaną sieci teleinformatyczne, zakupiony zostanie sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie dedykowane SCOL. Uruchomionych zostanie 6 e-usług: Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Informacja o stanie zdrowia pacjenta, E-kolejka, E-wniosek, E-apteka, E-serwis diagnostyczny. Projektem zostaną objęte 3 placówki SCOL na terenie Warszawy: przy ul. Mehoffera 72/74, ul. Olchy 8 oraz ul. Szubińskiej 4.

Zakres - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e- zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym)

Całkowita wartość realizowanego projektu – 4 144 485,00 PLN

Środki wspólnotowe – 3 315 588,00 PLN

Wkład własny – 828 897,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR – 80 proc.

Okres realizacji projektu – od 01.10.2015 r. do 31.12.2017 r.

Beneficjent – Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Projekt utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Celem projektu jest organizacja od podstaw Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder w Warszawie ul. Mehoffera 72/74. Jest to nowa forma dziennej opieki nad osobami starszymi. Zwiększa dostępność do ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej i wpłynie na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych. DDOM zapewni leczenie, opiekę oraz rehabilitację i terapię zajęciową osób starszych i niesamodzielnych, a także przygotuje rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki w domu.

Budżet projektu ogółem wynosi 1 926 212,05 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 93 proc. tj. 1 857 850,30 zł (80 proc. UE+13 proc BP). Wkład UE wynosi 1 598 888,24 zł. Wkład własny SCOL wynosi 7 proc.

Rozpoczęcie funkcjonowania DDOM od 1 lipca 2019 roku.

<

INFORMACJA O GRANCIE

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. informuje o otrzymaniu grantu,

zgodnie z umową (nr: COVID.19.07.127) o powierzenie grantu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim a Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o. (Grantobiorcą),

z tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20 pn.: ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;

 

Łączna wartość grantu wynosi: 1 774 144,70 zł i jest finansowana ze źródeł:

 • ze środków europejskich 84,17% wydatkowanych Projektu
 • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Okres realizacji Projektu przez NFZ trwa od 1 maja 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 znajdują się na www.mazowia.eu

Ułatwienie dostępu