Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynku Oddziału VI Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Dnia: 29 czerwca 2017 r.

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 10.07.2017 r. godz.10.00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi (07.07.2017r.)

Pytania i odpowiedzi (07.07.2017r.)

Ogłoszenie z otwarcia 10.07.2017r.

Unieważnienie postępowania 13.07.2017r. 


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę