Przebudowa pomieszczeń na gabinety służby zdrowia z dostosowaniem ich do potrzeb działalności Podstawowej opieki zdrowotnej dla SCOL.


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia 18.04.2017r.

Termin składania ofert: 08.05.2017r. godz. 11,30

Termin otwarcia ofert: 08.05.2017r. godz.12,00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiar Robót

Pytania i odpowiedzi 27.04.2017r.

Informacja z otwarcia ofert 08.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.05.2017


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę