Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Zakładów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.


Kategoria: Przetarg Nieograniczony

Data: 18 września 2017 r.

Termin składania ofert: 31 październik 2017 r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 31 październik 2017 r. godz. 11:00

................................................................................................................

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (29.09.2017r.)

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (18.10.2017 r.)

Modyfikacja umowy załącznik nr 4 - 18.10.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert 03.11.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek 14.11.2017 r. 

Unieważnienie postępowania w części 7  - pakiet 7  - 20.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.11.2017 r.

..................................................................................................................

Załączniki:

Ogłoszenie DUUE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Formularz oferty 

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 a - Oświadczenia

Załącznik nr 3- Oświadczenie ( grupa kapitałowa )

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Załącznik nr 5 - JEDZ


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 209 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę