REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW
STOŁECZNEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W WARSZAWIE

 

 1. Odwiedziny pacjentów w SCOL Sp. z o.o. odbywają się codziennie, w poniedziałki, środy i piątki godzinach 14:00-17:00, we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-13:00, w soboty w godzinach 10:00 -13:00 oraz 14:00- 17:00, w niedziele w godzinach 14:00 – 17:00.
 2. Odwiedziny koordynowane są przez pielęgniarkę oddziałową i odbywają się w pokojach pacjentów oraz przestrzeniach wspólnych oddziału, np. świetlicy.
 3. Jednoczasowo u pacjenta przebywającego w pokoju może przebywać jedna osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby. W przestrzeniach wspólnych dopuszcza się jednoczasową obecność czterech osób odwiedzających (po jednej u każdego pacjenta).
 4. Pacjentów mogą odwiedzać wyłącznie osoby zdrowe, czyste i schludnie ubrane. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom mogącym potencjalnie stanowić zagrożenie sanitarne oraz znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych. W SCOL istnieje możliwość wykonania testu antygenowego COVID-19.
 5. Podczas wizyty osoby odwiedzające są obowiązane do korzystania przez cały czas przebywania na terenie podmiotu z certyfikowanych masek twarzowych oraz dezynfekcji rąk dostępnym w SCOL alkoholowym preparatem do dezynfekcji.
 1. Odwiedzający nie mogą zakłócać harmonogramu pracy personelu, przemieszczać się do pomieszczeń medycznych, gospodarczych i technicznych oddziału.
 2. Odwiedzający są zobowiązani poinformować pielęgniarkę lub opiekuna o pozostawionych pacjentowi przedmiotach oraz artykułach spożywczych.
 3. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
  • doposażania pokoju, w którym przebywa pacjent w meble, zegary, obrazy i inne ozdoby do zawieszania na ścianach oraz w sprzęt RTV/AGD (z wyjątkiem telewizora, na którego wniesienie i instalację należy uzyskać pozwolenie Zarządu SCOL)
  • dostarczania chorym artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia i przeterminowanych oraz szybko psujących się  – artykuły te mogą zostać zutylizowane,
  • leków i środków zaopatrzenia medycznego, które nie zostały zaordynowane przez lekarza prowadzącego,
  • przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
  • wprowadzania na teren SCOL zwierząt,
  • zachowań mogących wprowadzić pacjenta w stan lęku i niepokoju.
 1. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osoby (osób) przez niego wskazanej (wskazanych).
 2. Odwiedzający powinien zachowywać się w czasie swego pobytu w SCOL kulturalnie w stosunku do personelu i innych pacjentów, nie zakłócać porządku i procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu. Osoby, które nie stosują się do wskazówek personelu, lub jakkolwiek naruszają dobra osobiste pacjentów zostaną poproszone o opuszczenie terenu SCOL.
 3. W sytuacji zagrożenia epidemicznego SCOL zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wstrzymania odwiedzin z jednoczesnym zachowaniem możliwości podtrzymania bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub internetu.
 4. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana zapoznać się i przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. W sytuacjach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje kierownik zakładu.

Aktualizacja z dn. 15 czerwca 2022 r

Ułatwienie dostępu