REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW
STOŁECZNEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W WARSZAWIE

 

 1. Odwiedziny pacjentów przebywających w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o (dalej Zakłady) odbywają się codziennie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 14:00-17:00, we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-13:00, w soboty w godzinach 10:00 -13:00 oraz 14:00 – 17:00, w niedziele w godzinach 14:00 – 17:00.
 2. Odwiedziny koordynowane są przez pielęgniarkę oddziałową.
 3. Odwiedziny odbywają się w pokojach pacjentów oraz pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania z nich (dalej pomieszczenia wspólne).
 4. Ze względu na przebywanie w Zakładach innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności i spokoju:
  -jednoczasowo u pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca.
  -w pomieszczeniach wspólnych dopuszcza się jednoczasową obecność czterech osób odwiedzających (po jednej u każdego pacjenta).
  -wizyta osoby odwiedzającej powinna trwać nie dłużej niż 30 minut.
 5. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji bakteryjnej lub wirusowej, osoby mogące potencjalnie stanowić zagrożenie sanitarne. Istnieje możliwość wykonania testu antygenowego Covid-19 w Zakładzie.
 6. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających lub psychoaktywnych.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Odwiedzający nie mogą zakłócać pracy personelu, przemieszczać się do innych sal pacjentów, pomieszczeń medycznych, gospodarczych i technicznych Zakładu.
 9. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów osoby odwiedzające mają obowiązek opuszczenia pokojów pacjentów na czas wizyty lekarskiej
  i pielęgniarskiej, jak również na czas udzielania świadczeń zdrowotnych lub opiekuńczych.
 10. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osoby (osób) przez niego wskazanej (wskazanych).
 11. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  -zachowania ciszy i spokoju.
  -kulturalnego i taktownego zachowania wobec innych pacjentów i personelu Zakładu.
  -podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu.
  -poszanowanie mienia Spółki.
  -zachowania czystości i porządku.
 12. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  -wnoszenia na teren Zakładu przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu i tytoniu.
  -doposażania pokoju, w którym przebywa pacjent w meble, zegary, obrazy i inne ozdoby do zawieszania na ścianach oraz w sprzęt RTV/AGD (z wyjątkiem telewizora, na którego wniesienie
  i instalację należy uzyskać pozwolenie Zarządu SCOL).
  -dostarczania pacjentowi artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia
  i przeterminowanych oraz szybko psujących się – artykuły te mogą zostać zutylizowane.
  -zakłócania porządku i procesu udzielania świadczeń zdrowotnych lub opiekuńczych.
  -wnoszenia i podawania pacjentom leków i środków zaopatrzenia medycznego i suplementów diety, które nie zostały zaordynowane przez lekarza prowadzącego.
  – wprowadzania na teren Zakładu zwierząt.
  – zachowań mogących wprowadzić pacjenta w stan lęku i niepokoju.
 13. Odwiedzający odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania podczas odwiedzin.
 14. Odwiedzający są zobowiązani poinformować pielęgniarkę lub opiekuna o pozostawionych pacjentowi dozwolonych przedmiotach oraz artykułach spożywczych.
 15. Podczas odwiedzin osoby odwiedzające są zobowiązane do zakrywania przy pomocy maseczki nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19. Dodatkowo wprowadza się nakaz dezynfekcji rąk dostępnym w Zakładzie preparatem do dezynfekcji.
 16. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wstrzymania odwiedzin w sytuacji zagrożenia epidemicznego, powiadamiając o tym ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do Zakładu, wejściu głównym oraz na stronie internetowej Spółki.
 17. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 18. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu lub do wskazówek personelu lub jakkolwiek naruszają dobra osobiste pacjentów, zostaną poproszone o opuszczenie terenu Zakładu.

aktualizacja z dnia 16.03.2022r.

Ułatwienie dostępu