DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) W WARSZAWIE UL. MEHOFFERA 72/74

W Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie ul. Mehoffera 72/74 funkcjonuje Dzienny Dom Opieki Medycznej.

DDOM przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

DDOM opiekuje się osobami niesamodzielnymi w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Z Dziennego Domu Opieki Medycznej korzystać:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2).

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

- lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;

- w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i może trwać od 30 do 120 dni.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie (dwa posiłki). Prowadzone będą  zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Pobyt pacjenta i wszystkie świadczenia realizowane w Dziennym Domu Opieki Medycznej są bezpłatne.

Projekt utworzenia i funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Celem projektu jest organizacja od podstaw Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder w Warszawie ul. Mehoffera 72/74. Jest to nowa forma dziennej opieki nad osobami starszymi. Zwiększa dostępność do ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej i wpłynie na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych. DDOM zapewni leczenie, opiekę oraz rehabilitację i terapię zajęciową osób starszych i niesamodzielnych, a także przygotuje rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki w domu.

Budżet projektu ogółem wynosi 1 926 212,05 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 93 proc. tj. 1 857 850,30 zł (80 proc. UE+13 proc BP). Wkład UE wynosi 1 598 888,24 zł. Wkład własny SCOL wynosi 7 proc.

DDOM rozpoczął działalność 1 lipca 2019 roku.

Ułatwienie dostępu